Privātuma politika

 

Datu pārzinis

Ja esat SIA AmberBit klients, tad mēs esam Jūsu personas datu pārzinis. Par mūsu klientu Jūs kļūstat ar brīdi, kad esat noslēdzis pakalpojumu līgumu ar SIA AmberBit. Mūsu dati pieejami šeit - https://www.amberbit.lv/lv/kontakti.

 

2. Datu apstrādātājs

SIA AmberBit piedāvā reģistrēt domēna vārdus dažādos augstākā līmeņa domēnos, pārstāvot savus klientus, attiecīgajos augstākā līmeņa domēnos esam personas datu apstrādātāji, bet attiecīgie augstākā līmeņa domēna reģistri ir datu pārziņi (ja vien reģistrs nav noteicis savādāk). Vairāk par augstākā līmeņa domēnu reģistru veikto datu apstrādi var uzzināt šeit - https://www.amberbit.lv/lv/lietosanas-noteikumi.

 

3. Kādam nolūkam dati mums nepieciešami

Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai:

 • nodrošinātu Jūsu izvēlēto domēna vārdu reģistrāciju Jūsu izvēlētajos augstākā līmeņa domēnos,
 • noslēgtu ar Jums līgumu par SIA AmberBit un augstākā līmeņa domēnu reģistru pakalpojumiem,
 • nodrošinātu Jums rēķinu izrakstīšanu,
 • nodrošinātu mūsu pakalpojumu un tiesību aizsardzību.

Izmantojam tīmekļa vietnes sīkdatnes tikai, lai Jums nodrošinātu pakalpojuma saņemšanu SIA AmberBit tiešsaistes sistēmā.

 

4. Kādus datus apstrādājam

Precīzs apstrādājamo personas datu kopums ir atkarīgs no Jūsu izvēlētā augstākā līmeņa domēna reģistra prasībām.

Mūsu apstrādātie personas dati ietver šādu informāciju:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs;
 • kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • elektroniskā komunikācija, piemēram, lietotājvārds, IP adrese.

 

5. Kas var saņemt datus

Personas datus var saņemt:

 • Jūs pats savus datus;
 • Jūsu izvēlētā domēna vārda augstākā līmeņa domēnu reģistrs;
 • Jūsu izvēlēta cita reģistratūra, Reģistratūras maiņas gadījumā;
 • valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

6. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības:

 • uzzināt, kas saņēmis informāciju par Jums, izņemot, ja datu saņemšanas faktu izpaust aizliedz Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti;
 • piekļūt saviem datiem, tos labot mūsu klientu tiešsaistes sistēmā vai sazinoties ar mums;
 • saņemt mūsu rīcībā esošos datus par sevi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formā;
 • pieprasīt nosūtīt Jūsu datus citam datu pārzinim vai apstrādātājam (Reģistratūru maiņas gadījumi);
 • pieprasīt Jūsu datu dzēšanu vai to apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret personas datu apstrādes noteiktiem nolūkiem;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

 

7. Aktuāli dati un datu labošana

Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu sniegšanu mums gan slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā.

Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot mums par nepieciešamajām izmaiņām.

Ja Jūsu dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi, nosūtīsim aicinājumu līdz noteiktam termiņam veikt labojumus. Ja dati nebūs atjaunoti, vai arī noskaidrosim, ka dati ir nepatiesi, tad mums un attiecīgajam augstākā līmeņa domēna reģistram ir tiesības izbeigt līgumu par domēna vārda lietošanas tiesībām.

 

8. Cik ilgi glabājam un kad datus dzēšam

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams, pēc glabāšanas termiņa beigām dati tiek dzēsti. Lūdzam ņemt vērā, ka tiesību aktos noteiktais glabāšanas laiks var tikt mainīts.

Līgums un tajā iekļautie dati, tai skaitā klienta pieprasījumi, tiek glabāti 10 gadi no dienas, kad līgums ir izbeigts. Pamats Civillikuma 1895.pants: “Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.”

Ar grāmatvedības kārtošanu saistītie dokumenti, tiek glabāti atbilstoši grāmatvedību un nodokļus regulējošo normatīvo aktu (piemēram, likuma “Par grāmatvedību” 10.pants, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 133.pants) norādītajiem termiņiem, kas nepārsniedz 10 gadus no attiecīgā finanšu gada beigām vai no tā gada 1. janvāra, kas seko gadam, kurā sagatavoti un saņemti dokumenti.

Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu, bet ne ilgāk par diviem gadiem pēc ieraksta izdarīšanas.

Sīkdatnes tiek dzēstas pēc sesijas beigām vai pēc 30 minūšu dīkstāves.

Pēc glabāšanas laika beigām visi dati tiek neatgriezeniski iznīcināti 6 mēnešu laikā.

 

SigmaNet
dotMobi
dotMobi