Domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumu noteikumi

 

1. Termini

 • Reģistrētājs – domēna vārda lietotājs, kas noslēdzis līgumu par domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumiem.

 • Reģistratūra – domēna vārdu reģistrācijas pakalpojuma sniedzējs SIA „AmberBit”, kas darbojas kā starpnieks starp Reģistrētāju un Reģistru.

 • Reģistrs – augstākā līmeņa domēna turētājs.

 

2. Domēna vārda pieteikšana un reģistrācija

2.1. Pasūtot Reģistratūras piedāvātos domēna vārda reģistrācijas pakalpojumus, Reģistrētājs apstiprina piekrišanu šiem noteikumiem.

2.2. Reģistrētājs ir atbildīgs par pieteiktā domēna vārda un tā lietojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām un Reģistra noteikumiem.

2.3. Reģistrētājs apliecina, ka visa informācija, kas sniegta domēna vārda reģistrācijas procesa laikā, ir patiesa, pilnīga un precīza, kā arī izmaiņu gadījumā Reģistrētājs apņemas nekavējoties atjaunot informāciju, par to informējot Reģistratūru.

2.4. Reģistratūra apņemas nodrošināt Reģistrētājam domēna vārda reģistrācijas pakalpojumus saskaņā ar šajos noteikumos norādīto un Reģistra noteikumiem.

2.5. Domēna vārda reģistrāciju apliecina reģistrācijas apstiprinājums, kas tiek nosūtīts uz domēna vārda pieteicēja norādīto e-pastu.

2.6. Pēc domēna vārda reģistrācijas Reģistrētājs iegūst domēna vārda lietošanas tiesības, kuru nodošanu citai personai vai izmaiņu veikšana iespējama jebkurā laikā tikai pēc Reģistrētāja norādīto kontaktpersonu pieprasījuma.

 

3. Maksa un norēķini

3.1. Domēna vārdu reģistrācija, pagarināšana vai citas izmaiņas Reģistratūra veic pēc maksājuma saskaņā ar Reģistratūras cenrādi saņemšanas Reģistratūras kontā.

3.2. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts uz Reģistrētāja norādīto e-pastu. Rēķina oriģināls pieejams Reģistratūras sistēmā Reģistrētājam autorizējoties ar lietotāja vārdu un paroli.

3.3. Maksājumi, kas veikti par pieprasītajiem un sniegtajiem pakalpojumiem, netiek atmaksāti.

3.4. Reģistrētājs apzinās, ka līdz brīdim, kad tiek saņemts maksājums par domēna vārda reģistrāciju, pastāv risks, ka domēna vārdu piesaka un reģistrē cita persona.

 

4. Personas dati

4.1. Personas dati, ko Reģistrētājs iesniedz Reģistratūrai, tiek izmantoti tikai pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā, rēķinu izrakstīšanai, domēna vārda reģistrācijai un uzturēšanai saskaņā ar attiecīgā augstākā līmeņa domēna Reģistra noteikumiem.

4.2. Reģistrētājs piekrīt, ka no domēna vārda pieteikšanas brīža informācija par domēna vārdu un Reģistrētāju tiek iesniegta attiecīgajam Reģistram.

4.3. Reģistrētājs piekrīt, ka no domēna vārda reģistrācijas brīža informācija par domēna vārdu un Reģistrētāju, tai skaitā, domēna vārda lietotāja e-pasts, ir pieejama attiecīgā Reģistra publiski pieejamajā WHOIS pārlūkā atbilstoši šī Reģistra noteikumiem.

 

5. .eu domēna vārdi

5.1. Piesakot domēna vārdu augstākā līmeņa domēnā .eu, papildus tiek piemēroti šādi noteikumi:

5.1.1. Atbilstības kritēriji: Piesakot domēna vārdu Reģistrētājs apliecina, ka ir fiziskas persona, uzņēmums vai organizācija, kas atbilst vismaz vienam no .eu Reģistra noteiktajiem atbilstības kritērijiem1.

5.1.2. .eu Reģistra noteikumi: Reģistrētājs piekrīt, ka tam būs saistoši .eu Reģistra noteikumi, kas ir šobrīd spēkā vai būs spēkā nākotnē un tiks publicēti .eu Reģistra mājas lapā www.eurid.eu, tai skaitā: .eu Domēna vārdu reģistrācijas politika un .eu Domēna vārdu reģistrācijas noteikumi. Reģistrētāja pienākums ir sekot līdzi Reģistra noteikumu izmaiņām.

5.1.3. Strīdu risināšana: Reģistrētājs piekrīt, ka gadījumā, ja .eu domēna vārda reģistrāciju apstrīd trešā persona, strīds tiek risināts saskaņā ar .eu Reģistra noteikumiem.

 

6. .lv domēna vārdi

6.1. Piesakot domēna vārdu augstākā līmeņa domēnā .lv, papildus tiek piemēroti šādi noteikumi:

6.1.1. Reģistrētājs pilnvaro Reģistratūru noslēgt līgumu Reģistrētāja vārdā ar augstākā līmeņa domēna .lv Reģistra uzturētāju - NIC (LU aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” Tīkla risinājumu daļu). Rezultātā Reģistrētājs noslēdz divus līgumus: pakalpojumu līgumu ar Reģistratūru un līgumu par domēna vārda lietošanas tiesībām ar .lv Reģistru.

6.1.2. .lv Reģistra noteikumi: Reģistrētājs piekrīt, ka tam būs saistoši .lv Reģistra noteikumi, kas ir šobrīd spēkā vai būs spēkā nākotnē un tiks publicēti .lv Reģistra mājas lapā www.nic.lv, tai skaitā: Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv, NIC privātuma politika un NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi. Reģistrētāja pienākums ir sekot līdzi Reģistra noteikumu izmaiņām.

 

7. .lt domēna vārdi

7.1. Piesakot domēna vārdu augstākā līmeņa domēnā .lt, papildus tiek piemēroti šādi noteikumi:

7.1.1. Reģistrētājs pilnvaro Reģistratūru noslēgt līgumu Reģistrētāja vārdā ar augstākā līmeņa domēna .lt Reģistru - Kauņas Tehniskās universitātes (Reģ.nr. 111950581) Informācijas tehnoloģiju departamenta Interneta pakalpojumu centru.

7.1.2. .lt Reģistra noteikumi: Reģistrētājs piekrīt, ka tam būs saistoši .lt Reģistra noteikumi, kas ir šobrīd spēkā vai būs spēkā nākotnē un ir publicēti .lt Reģistra mājas lapā http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf. Reģistrētāja pienākums ir sekot līdzi Reģistra noteikumu izmaiņām.

 

8. .ee domēna vārdi

8.1. Piesakot domēna vārdu augstākā līmeņa domēnā .ee, papildus tiek piemēroti šādi noteikumi:

8.1.1. .ee domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumus nodrošina Reģistratūra un .ee Reģistrs - Estonian Internet Foundation, (Reģ.nr. 90010019, adrese Paldiski mnt 80, 10617, Tallina, Igaunija).

8.1.2. Domēna vārda reģistrācijas pakalpojumus Reģistratūra sniedz Reģistrētājam, kurš iesniedzis domēna vārda reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar šo līgumu. .ee

8.1.3. .ee Reģistra noteikumi: Reģistrētājs piekrīt, ka tam būs saistoši .ee Reģistra noteikumi, procedūras un kārtība, kas ir šobrīd spēkā vai būs spēkā nākotnē un ir publicēti .ee Reģistra mājas lapā https://www.internet.ee/domains/ee-domain-regulation. .ee Reģistra noteikumi ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.1.4. Reģistrētājs piekrīt, ka .ee Reģistram ir tiesības pieprasīt, lai Reģistrētājs izpilda domēna vārda pakalpojumu līgumu, tai skaitā, domēna vārda reģistrācijas pieteikuma prasības.

 

9. Noteikumu grozījumi

8.1. SIA AmberBit saglabā tiesības vienpusēji papildināt un grozīt Pakalpojumu noteikumus, publicējot informāciju www.amberbit.eu.

 


 1. Atbilstības kritēriji:

  • Piesakot domēna vārdu, domēna vārda lietotājs apliecina, ka ir fiziskas persona, uzņēmums vai organizācija, kas atbilst vismaz vienam no .eu noteiktajiem atbilstības kritērijiem:

   • uzņēmums, kura juridiskā adrese, valde vai galvenā darbības vieta atrodas Eiropas Savienībā;
   • Eiropas Savienībā izveidota organizācija, neierobežojot valsts likumu piemērošanu, vai Eiropas Savienībā rezidējoša fiziska persona.
  • Reģistrētājam ir pienākums informēt Reģistratūru, ja tas vairs neatbilst šiem kritērijiem.

SigmaNet
dotMobi
dotMobi